مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
ارسال ایمیل گروهی به 50000 مخاطب - تعداد مخاطبین : پنجاه هزار
تضمین انباکس :99%
ارسال پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
مشاوره رایگان : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : ندارد
مدت ارسال : 24 ساعت


1,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال ایمیل گروهی به 70000 مخاطب - تعداد مخاطبین :هفتاد هزار
تضمین انباکس: 99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی :دارد
طراحی رایگان: دارد
ارسال بصورت A/B: ندارد
مدت زمان ارسال : 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : ندارد600,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال ایمیل گروهی به 100000 مخاطب -

تعداد مخاطبین :صدهزار
تضمین انباکس: 99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان: دارد
ارسال بصورت A/B: ندارد
مدت زمان ارسال: 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


750,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال ایمیل گروهی به 250000 مخاطب -


تعداد مخاطبین :دويست و پنجاه هزار
تضمین انباکس : 99%
ارسال پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
مشاوره رایگان :دارد
گزارش تحلیلی :دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B: دارد
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


1,350,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال ایمیل گروهی به 350000 مخاطب -تعداد مخاطبین :سي صد و پنجاه هزار
تضمین انباکس: 99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی دارد
طراحی رایگان: دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
مدت زمان ارسال: 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد165,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال ایمیل گروهی به 450000 مخاطب -

تعداد مخاطبین :چهارصدو پنجاه هزار
تضمین انباکس : 99%
ارسال پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
مشاوره رایگان : دارد
گزارش تحلیلی :دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B: دارد
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


1,800,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال ایمیل گروهی به 700000 مخاطب -
تعداد مخاطبین :هفت صدهزار
تضمین انباکس : 99%
ارسال پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


2,500,000 "ریال" به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.84.186.122) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution