مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
كاربران پارسي بلاگ -

تعداد مخاطبین : 5705
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان: دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال: يك بار
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


114,000 "ریال" به صورت یک بار
سايت هاي اجتماعي -

تعداد مخاطبین : 1592
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال: يك بار
مدت زمان ارسال : 5 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد47,800 "ریال" به صورت یک بار
سايتهاي جوك و sms -تعداد مخاطبین : 1585
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 5 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


47,500 "ریال" به صورت یک بار
مشاغل استان اصفهان -

تعداد مخاطبین : 7998
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


239,900 "ریال" به صورت یک بار
سايت هاي موبايل و كامپيوتر - استان البرز -

تعداد مخاطبین : 4288
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال: 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد
128,000 "ریال" به صورت یک بار
سايتهاي خودرو و لوازم يدكي - استان البرز -

تعداد مخاطبین : 2741
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال: 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


82,000 "ریال" به صورت یک بار
شركت ها -


تعداد مخاطبین : 1267
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال: 5 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد34,500 "ریال" به صورت یک بار
فروشندگان - استان البرز -

تعداد مخاطبین : 7053
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال: 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


211,600 "ریال" به صورت یک بار
كاربران ميهن بلاگ -

تعداد مخاطبین : 7280
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


218,400 "ریال" به صورت یک بار
مشاغل البرز -

تعداد مخاطبین : 1317
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 6 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


39,500 "ریال" به صورت یک بار
مشاغل تهران -

تعداد مخاطبین : 943
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B: ندارد
دفعات ارسال: يك بار
مدت زمان ارسال: یک ساعت
امکان ارسال فایل همراه: دارد
27,000 "ریال" به صورت یک بار
مشاغل اردبيل -


تعداد مخاطبین : 2227
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك یار
مدت زمان ارسال :4 ساعت
امکان ارسال فایل همراه :دارد


66,810 "ریال" به صورت یک بار
مشاغل اهواز -

تعداد مخاطبین : 3974
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


119,000 "ریال" به صورت یک بار
مشاغل مختلف -

تعداد مخاطبین : 1079
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : ندارد
دفعات ارسال : یک بار
مدت زمان ارسال : 5 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد
ارسال فرم : دارد43,160 "ریال" به صورت یک بار
كتاب اول -

تعداد مخاطبین : 1347
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 5 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


40,500 "ریال" به صورت یک بار
نمايشگاه كتاب -تعداد مخاطبین : 2102
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


63,000 "ریال" به صورت یک بار
فروشگاهای لوازم پزشكي -

تعداد مخاطبین : 1026
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 7 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


30,700 "ریال" به صورت یک بار
فروشگاه فيلم -

تعداد مخاطبین : 1854
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 5 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


55,600 "ریال" به صورت یک بار
فروشگاه دوربين -

تعداد مخاطبین : 1250
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 6 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


37,500 "ریال" به صورت یک بار
دانشگاه ها -

تعداد مخاطبین : 1673
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 8 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


50,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : تجارت - اشتغال -

تعداد مخاطبین : 1732
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 9 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد

51,900 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : تصويربرداري -
تعداد مخاطبین : 1854
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


57,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : خانواده - زندگي -

تعداد مخاطبین : 880
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : ندارد
دفعات ارسال : 2 بار
مدت زمان ارسال : 2 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


44,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : شخصي -

تعداد مخاطبین : 6364
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


190,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : جامعه -سياست -

تعداد مخاطبین : 1408
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 6 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


42,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : خبر -

تعداد مخاطبین : 880
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : ندارد
دفعات ارسال : 2 بار
مدت زمان ارسال : 2 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


44,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : اينترنت - رايانه -

تعداد مخاطبین : 1781
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 9 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


53,430 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : علم و فناوري -
تعداد مخاطبین : 2538
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك
مدت زمان ارسال : 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


76,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : انديشه و مذهب -

تعداد مخاطبین : 1236
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : يك بار
مدت زمان ارسال : 7 ساعت
امکان ارسال فایل همراه : دارد


37,000 "ریال" به صورت یک بار
كاربران بلاگفا : عادی -

تعداد مخاطبین : 2109
تضمین انباکس : 99%
پیشنمایش تایید : دارد
تست اسپم : دارد
گزارش تحلیلی : دارد
طراحی رایگان : دارد
ارسال بصورت A/B : دارد
دفعات ارسال : یک بار
مدت زمان ارسال : دارد
امکان ارسال فایل همراه : دارد

63,000 "ریال" به صورت یک بار
سايت تبليغاتي -

تعداد مخاطبین : 11713
تضمین انباکس: 99%
پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان: دارد
ارسال بصورت A/B: دارد
دفعات ارسال: يك بار
مدت زمان ارسال: 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه: دارد


341,000 "ریال" به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.84.186.122) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution