مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
ارسال نظرسنجي به 5000 مخاطب -تعداد مخاطبین: 5000
تضمین انباکس :99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان: ندارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان :دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال: 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه: ندارد
لوگوی اختصاصی: ندارد


39,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال نظرسنجي به 8000 مخاطب -تعداد مخاطبین :هشت هزار
تضمین انباکس :99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان :دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان: دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال: 24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه: ندارد
لوگوی اختصاصی:دارد


49,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال نظرسنجي ايميلي به 10000 مخاطب -تعداد مخاطبین: ده هزار
تضمین انباکس: 99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان :دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال :24 ساعت
امکان ارسال فایل همراه :دارد
لوگوی اختصاصی :دارد


69,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال نظرسنجي ايميلي به 30000 مخاطب -تعداد مخاطبین : سي هزار
تضمین انباکس: 99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان :دارد
گزارش تحلیلی :دارد
طراحی رایگان :دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال :48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه: دارد
لوگوی اختصاصی: دارد


79,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال نظرسنجي ايميلي به 40000 مخاطب -تعداد مخاطبین : چهل هزار
تضمین انباکس :99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان :دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال: 48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه: دارد
لوگوی اختصاصی: دارد


149,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال نظرسنجي ايميلي به 50000 مخاطب -


تعداد مخاطبین : پنجاه هزار
تضمین انباکس:99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم :دارد
مشاوره رایگان: دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان :دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال :48 ساعت
امکان ارسال فایل همراه: دارد
لوگوی اختصاصی: دارد


168,000 "ریال" به صورت یک بار
ارسال نظرسنجي ايميلي به 70000 مخاطب -تعداد مخاطبین : هفتادهزار
تضمین انباکس: 99%
ارسال پیشنمایش تایید: دارد
تست اسپم: دارد
مشاوره رایگان :دارد
گزارش تحلیلی: دارد
طراحی رایگان :دارد
ارسال بصورت A/B :دارد
مدت زمان ارسال :48ساعت
امکان ارسال فایل همراه: دارد
لوگوی اختصاصی: دارد


240,000 "ریال" به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.84.186.122) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution